Členská schůze MOS 2019

Únor 26, 2019

Josef Chytil

Zápis z členské schůze Moravského ornitologického spolku ze dne 23. 2. 2019

Přítomní: dle prezenční listiny

Vzhledem k tomu, že se k hodině konání (9:30 hod) nesešel potřebný počet členů, bylo v souladu se stanovami posečkáno dalších 30 minut a po této době byla schůze zahájena v souladu se stanovami, které po této době umožňují konat schůzi bez ohledu na počet přítomných členů.

Byly projednány následující body:

1) Přivítání, úvodní slovo a organizační záležitosti

Účastníky přivítal předseda Josef Chytil. Seznámil přítomné s  předem jim zaslaným programem, který bez doplnění o další body schválili přítomní jednohlasně. V úvodním bloku byly dále představeny některé z přírůstků v odborné knihovně ORNIS, stejně jako byla zmíněna informace o uložení odborné knihovny doc. Hudce na ORNIS (získána byla zdarma, K. Hudec ji daroval na ORNIS ve své závěti).  

2) Zpráva o činnosti v roce 2018 a výhled na rok 2019

Rámcovou zprávu (stručný přehled proběhlých akcí) přednesl J. Chytil. Výrazně kladně kvitoval dovršené úsilí Ondřeje Belfína o zcela nový web MOSu. Kateřina Ševčíková v návaznosti blíže informovala o probíhajících a proběhlých správních řízeních. MOS řeší především území Olomouckého a Zlínského kraje. Kromě menších a pravidelně se objevujících řízení (kácení, odstřely kormoránů, zásah do biotopu zvláště chráněných druhů) byly řešeny i větší akce, např. uvažovaná nádrž Skalička na Bečvě, propagovaná jako zásadní protipovodňové opatření pro Přerov. MOS zastává společně s dalšími subjekty, sdruženými ve skupině „Spojená Bečva“ ekologičtější řešení – suchý poldr. Dále byl podrobněji představen biologický průzkum a dozor při kácení v olomouckých parcích. K. Ševčíková následně promítla fotografie z víkendové akce pořádané MOS v roce 2018 – Výzkumného terénního víkendu v CHKO Litovelské Pomoraví. Zároveň pozvala na VTV Pulčiny, které se uskuteční 24. – 26. 5. 2019 v PO Horní Vsacko.

3) Plán akcí pro veřejnost

Akce MOSu pro veřejnost představila K. Ševčíková. Navazují na již dlouhodobě osvědčené exkurze, ke kterým po kladných zkušenostech z loňska přibylo několik novinek (exkurze za vlhami, cyklovýlet za břehulemi). Seznam exkurzí je součástí tohoto zápisu, seznam ale není úplný, bude průběžně aktualizován na webu MOS. Podrobnější informaci o mediálních výstupech MOS přednesl J. Šafránek.

4) Vize Olomouckého kraje 2040

MOS (společně s dalšími organizacemi a jednotlivci věnující se ochraně přírody v Olomouckém kraji) byl osloven hejtmanem Olomouckého kraje ohledně názoru na životní prostředí a zemědělství (aktuální stav, co by bylo dobré zlepšit apod.). Předložené návrhy, které byly zaslány členy MOS, byly jednotlivě prokonzultovány a některé rozvedeny. Rozsáhlejší diskuze byla zejména o kácení stromů. Návrhy za MOS budou v termínu zpracovány a odeslány.

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

O stavu finanční aktiv, příjmu a výdajů byla podána jen stručná zpráva, vzhledem k neúčasti hospodáře MOS Martina Vymazala. Základní údaje jsou následující: podstatné příjmy představoval příjem za mapování a biologický dozor v olomouckých parcích (170 000,- Kč), dále grant z města Přerova (15 000) a příjem z členských příspěvků (10 000). Vzhledem k dobré finanční situaci rozhodl výbor o dvou větších výdajích nezbytných pro naše aktivity, a sice koupi fotoaparátu Nikon Coolpix P900 (17 000) a endoskop Laserliner Videoscope XXL (6 000).

6) Vystoupení zástupce ČSO

Informace z ČSO přednesl Lukáš Viktora. Informoval o řadě aktivit v Ptačí rezervaci ČSO Josefovské louky a o první sezoně s nově zavedeným monitorovacím projektu LSD (liniové sčítání druhů).

7) Ornitologická pozorování

Informaci o nejzajímavějších pozorováních z roku 2018 přednesl jednatel faunistické komise Jiří Šírek. Mj. o doznívající invazi čečetek ze zimy 2017/2018. Nový přehled ptáků ČR včetně komentářů k jednotlivým údajům bude publikován v podzimním čísle Sylvie. Aktuální žhavou novinkou je výskyt pěnkaváka sněžního na hraničních vrcholcích Šumavy.

8) Volby výboru MOS

Účastníci schůze byli seznámeni s jednotlivými kandidáty a formou volby – veřejně bude volen zvlášť předseda a zvlášť ostatní členové výboru. Tento návrh byl odsouhlasen jednohlasně. Jako předsedkyně byla zvolena K. Ševčíková (pro 16 hlasů, proti 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování). Na místo místopředsedy kandidoval J. Šafránek, jednatele J. Chytil a hospodářky J. Lukášová. Na členy výboru (abecedně): O. Belfín, P. Kovařík, J. Lehký a J. Šírek. Výbor byl zvolen jednohlasně.

9) Budoucnost MOS

MOS je nyní v pozici samostatného spolku, spolupráce s ČSO je na základě smlouvy. Otázka vztahu MOS a ČSO bude nejprve řešena prověřením jednotlivých možností přeměny MOS na pobočný spolek (zrušení a opětovné založení, fúze spolku, žaloba…). Následně bude členům MOS formou dopisu sdělen názor výboru MOS a otázka bude dořešena na příští členské schůzi MOS.

10) Viktora L.: Omán

Krátká informace zástupce ČSO o vydařené exkurzi do Ománu a o možnostech přihlášení na letošní exkurze.

11) Příspěvky návštěvníků

  1. Ševčíková krátce informovala o výsledcích odchytové akce Acrocephalus v Bartošovicích v roce 2018, P. Kovařík o výsledcích mapování chřástala polního v VÚ Libavá.

12) Závěrečné slovo a ukončení schůze

Předseda spolku poděkoval za aktivní účast, popřál nově zvolenému výboru úspěšnou činnost, aktivní zapojení členů. Schůze byla ukončena v 15:15.

Zapsal:  26. 2. 2019
Ověřil: Josef Chytil, člen výboru MOS
Kateřina Ševčíková – předsedkyně MOS

Close Menu